SIA GP Nord
Reg. Nr:
40203177406
Adrese:
Kurzemes prospekts 23, Rīga, LV-1067, Latvija

Privātuma politika

Personas datu drošības noteikumi

Personas dati

Jūsu privātums un datu aizsardzība SIA GP Nord ir ļoti nozīmīgs. Lai nodrošinātu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi, turpmāk tiek sniegta informācija par SIA GP Nord veikto personas datu apstrādi. Vēršam uzmanību, ka norādītā informācija nav izsmeļoša un var tikt grozīta, precizēta, papildināta.

 

1. Pārzinis:

SIA GP Nord
Reģistrācijas numurs: 40203177406
Adrese: Kurzemes prospekts 23, Rīga, LV-1067, Latvija
Telefons: +371 66064140
E-pasts: info@gpnord.com

 

2. Saziņa par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties:

• izmantojot 1. punktā norādīto kontaktinformāciju;

• rakstot uz e-pastu: info@gpnord.com

 

2.1.saziņai ar SIA GP Nord datu aizsardzības speciālistu, variet rakstīt:

• izmantojot 1.punktā norādīto kontaktinformāciju, uz aploksnes veicot atzīmi „Datu aizsardzības speciālistam";

• rakstot uz e-pastu info@gpnord.com ar atzīmi „Datu aizsardzības speciālistam".

 

3. Personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par SIA GP Nord rīcībā esošo personu datu drošību. SIA GP Nord izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. SIA GP Nord nodrošina pienācīgu šīs informācijas apstrādi, uzglabāšanu, datu integritāti ar atbilstošu drošības līmeni. Tiek izmantotas samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļi, lai aizsargātu SIA GP Nord rīcībā esošos personas datus un to apstrādi. Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības prasībām.

SIA GP Nord personas datus apstrādā nodarbinātie vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, valsts un pašvaldību iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos.

SIA GP Nord apstrādā šādus datus: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, kontaktinformācija, vecumu, dzimumu un citi personu identificējoši dati atbilstoši tam, lai tiktu sasniegts attiecīgs datu apstrādes mērķis. SIA GP Nord nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

SIA GP Nord pastāvīgi veic datu apstrādes drošības novērtēšanu, lai arī turpmāk pēc iespējas novērstu nesankcionētu piekļuvi personu datiem, personu datu ļaunprātīgu izmantošanu, izmainīšanu, dzēšanu u.tml.

 

4. Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

SIA GP Nord apstrādā personas datus normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanai, SIA GP Nord tiesisko interešu realizācijai, kā arī citiem iepriekš noteiktiem nolūkiem.

Drošības pasākumu un kārtības nodrošināšanai SIA GP Nord ēkā Kurzemes prospektā 23, Rīgā un tās piegulošajā teritorijā tiek veikta videonovērošana.

Apstrādes pamats katrā konkrētajā gadījumā ir kāds no Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta punktiem.

Galvenokārt SIA GP Nord personu datu apstrādi veic, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta b), c) un e) apakšpunktiem - apstrāde tiek veikta, lai izpildītu uz SIA GP Nord attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot SIA GP Nord likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

 

5. Personas datu saņēmēju kategorijas

SIA GP Nord personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos skatos noteiktajā kārtībā, piemēram, trešajām pusēm, kas var būt sadarbības partneri, pilnvarotās personas atbilstoši normatīvajiem aktiem, noslēgtiem līgumiem, kā arī kontrolējošām iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm. Pirms datu nodošanas trešajām personām SIA GP Nord rūpīgi izvērtē, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats.

 

6. Personas datu sniegšana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm

SIA GP Nord nenodod datus valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

 

7. Personas datu glabāšanas periods

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties. Piemēram, vispirms datu apstrāde notiek, lai pēc būtības izskatītu Jūsu iesniegumu. Kad lēmums pieņemts, dati tiek uzglabāti gan saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par attiecīgu dokumentu uzglabāšanas nepieciešamību, kā arī, lai nodrošinātu SIA GP Nord leģitīmās intereses, kas varētu izrietēt no iespējamo domstarpību gadījumiem.

 

8. Datu subjekta tiesības personas datu apstrādes procesā

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un veikt to kontroli, datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu, iebilst pret datu apstrādi, tāpēc, saņemot Jūsu pieprasījumu, SIA GP Nord uz to atbildēs normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un, ja būs iespējams, attiecīgi labos vai dzēsīs Jūsu personas datus. Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai. SIA GP Nord izvērtēs Jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Jūs varat iegūt informāciju par mūsu rīcībā esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības šādi:

iesniedzot iesniegumu klātienē SIA GP Nord, Kurzemes prospekts 23, Rīgā, katru darba dienu plkst. 9.00-17.00;
iesniedzot iesniegumu elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi info@gpnord.com. Iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu, SIA GP Nord izvērtēs tā saturu un Jūsu identificēšanas iespējas un, ja nepieciešams, lūgs Jums iesniegt papildu informāciju, lai pēc iespējas pārliecinātos, ka dati tiks nosūtīti attiecīgajam datu subjektam un mazinātu risku ļaunprātīgai Jūsu datu izmantošanai.

Ja apmeklējat SIA GP Nord, piedalāties SIA GP Nord rīkotajos pasākumos un nevēlaties, lai Jūs fotografē vai filmē, lūdzam iepriekš par to informēt.

 

9. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar SIA GP Nord veikto Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vērsties pie SIA GP Nord, kā tas ir norādīts šī paziņojuma 2. punktā.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos jautājumu un SIA GP Nord pārkāpj Jūsu tiesības uz Jūsu personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/) Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, LV-1011.